Archive for نوامبر 2015

از شعرخوانی برای خامنه ای تا فحاشی به تهرانی ها!


جدا کردن انسانها از یکدیگر به دلیل برخی تفاوت هایی که دارند و در ادامه، «خود برتر بینی» و «دیگری ستیزی» نشانه ناآگاهی است. از دیرباز سیاست «تفرقه بیانداز و حکومت کن» در دستور کار زورمداران در سراسر جهان بوده است. یکی از دلایل فجایع به خواندن ادامه دهید

Advertisements